محل برگزاری بر روی نقشه تبریز
 
  محل برگزاری جشنواره
فرهنگسرای الغدیر