جدول ارزیابی علمی

توضیحات

 

سقف امتیاز

امتیاز کسب شده

شرح

     

۱- ارزیابی علمی، نوآوری و کاربردی بودن اختراع ثبت شده

۱- ۱- تازگی ایده در سطح بین المللی

 

۰ تا ۹

 

 

۱-۲- تازگی ایده در سطح ملی

 

۰ تا ۸

 

 

۱-۳- سطح دانش مبانی علمی ایده

 

۰ تا ۶

 

 

۱-۴- قابلیت کاربردی و صنعتی شدن

 

۰ تا ۵

 

 

۱-۵- قابلیت توسعه فنی وثبت اختراع

 

۰ تا ۷

 

 

۱-۶- امکان پذیری بهره برداری از ایده در شرایط کنونی علمی- فنی- اقتصادی کشور

 

۰ تا ۵

 

 

۱-۷- خلاقیت

 

۰ تا ۷

 

 

۲- فروش حق استفاده از ایده به دیگری که منجر به تولید در داخل شود.

۲-۱- میزان نیاز مراکز مربوطه جهت استفاده

 

۰ تا ۸

 

 

۲-۲- مستندات علمی

 

۰ تا ۹

 

 

۲-۳- نحوه تدوین و مستند سازی در بکارگیری ابده برای ثبت اختراع

 

۰ تا ۶

 

 

۳- تشکیل پرونده ثبت ایده در مراکز علمی(پارک فناوی)

 

۰ تا ۹

 

 

۴- اثر بخشی برای حل یک مشکل

 

۰ تا ۸

 

 

۵- قابلیت برای بهره برداری از ایده

 

۰ تا ۶

 

 

۶- عدم نیاز به تکنولوژی خارجی

 

۰ تا ۷

 

 

جمع امتیاز داور:

از ۱۰۰

 

 جدول ارزیابی علمی ایده ها


توضیحات

سقف امتیاز

امتیاز کسب شده

شرح

۱- ارزیابی علمی، نوآوری و کاربردی بودن اختراع ثبت شده

۱- ۱- تازگی اختراع در سطح بین المللی

۰ تا ۷

 

 

۱-۲- تازگی اختراع در سطح ملی

۰ تا ۶

 

 

۱-۳- سطح دانش مبانی علمی اختراع

۰ تا ۷

 

 

۱-۴- قابلیت کاربردی و صنعتی شدن

۰ تا ۶

 

 

۱-۵- قابلیت توسعه فنی

۰ تا ۶

 

 

۱-۶- امکان پذیری بهره برداری از اختراع در شرایط کنونی علمی- فنی- اقتصادی کشور

۰ تا ۶

 

 

۱-۷- خلاقیت

۰ تا ۶

 

 

۲- تولید انبوه اختراع توسط مخترع در داخل کشور و یا فروش حق استفاده از اختراع به دیگری که منجر به تولید در داخل شده باشد.

۲-۱- میزان نیاز و ارزش افزوده اقتصادی محقق شده ناشی از اختراع و آثار فرهنگی و اجتماعی  مترتب بر آن

۰ تا ۷

 

 

۲-۲- طول عمر فناوری حاصل از اختراع

۰ تا ۶

 

 

۲-۳- نحوه تدوین و مستند سازی در بکارگیری اختراع برای تولید

۰ تا ۷

 

 

۳- تشکیل پرونده ثبت اختراع در ژاپن ، اروپا و آمریکای شمالی (Filing )

0 تا ۸

 

 

۴- ثبت بین المللی اختراع در ژاپن ، اروپا و آمریکای شمالی (Granting )

0 تا ۹

 

 

۵- فروش حق استفاده از اختراع در خارج از کشور

۰ تا ۹

 

 

۶- صادرات کالا یا خدمات ناشی از اختراع به خارج از کشور توسط مخترع یا دیگری

۰ تا ۹

 

 

جمع امتیاز داور:

از ۱۰۰

 

 

 


جدول ارزیابی علمی اختراعات و طرح ها